ลอการิทึม คือ. บทนิยาม. ถ้า a > 0 และ a ไม่เท่ากับ 1 เรียกฟังก์ชัน {(x,y) I x = ay} ว่าฟังก์ชันลอการิทึม. นิยมเขียน y = loga x แทน x = ay. “ loga x” อ่านว่า ล็อกเอกซ์ฐานเอ. ดังนั้นอาจเขียน ...สรุป สูตร LOG ครบทุกข้อ!! สูตร log การหาค่า log a จะต้องใช้ตารางลอการิทึม โดยให้เปลี่ยนจากค่า N ซึ่งเป็น ตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง ไปเป็นค่าของ log N ซึ่งมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง log ...การหาค่า log a จะต้องใช้ตารางลอการิทึม โดยให้เปลี่ยนจากค่า N ซึ่งเป็น. ตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 1.00 ถึง 9.99 ไปเป็นค่าของ log N ซึ่งมีทศนิยม 4. ตำแหน่ง log 1.34. การหาค่าลอการิทึม ...ลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนจริงลบ r หาได้จากสูตร. Log ⁡ ( r ) = ln ⁡ | r | + i π {\dispystyle \operator {Log} (r)=\ln |r|+i\pi \!}. {\dispystyle \ ...ข้อตกลงเบื้องต้นในการเขียน $\log$ ... สูตรที่ปลดล็อคแล้วได้ค่าคงตัว. log a ⁡ 1 = 0 log a ⁡ a = 1. สูตรแยกผลคูณ-ผลหาร. log a ⁡ ( B C ) = log a ⁡ B + log a ⁡ C log a ⁡ ( B C ) = ...( Logarim ) 2 ( log a M ) =log2a M log 2=0 .3010 1. loga 1=0 log 3=0.4771 2. loga a=1 3. log a M +log a N=log a MN M log a M log a N =log a 4. N log expo.